Přijímací zkoušky
Pokyny pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Rozhodnutí o přijetí si může zákonný zástupce, jehož jméno je uvedeno na přihlášce, vyzvednout 20. 5. 2016 od 8:00 do 15:00 hod. v kanceláři školy. Při vyzvednutí je nutno předložit občanský průkaz.

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb. se podle §60, odst. 16 rozhodnutí o přijetí neodesílá doporučeným dopisem, ale pouze oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s vyznačením data zveřejnění. Od tohoto data začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

 

Přijatým uchazečům, kteří již jsou rozhodnuti o studiu na naší škole, doporučujeme při vyzvednutí rozhodnutí o přijetí odevzdat současně zápisový lístek. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i zákonným zástupcem uvedeným na přihlášce.22.04.2016
RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy