Poděkování firmě KendrionV květnu a v červnu proběhl v 5. třídách základní školy preventivní program Sdružení D z Olomouce. 


Cílem programu bylo předejít vlivům nežádoucích společenských jevů. Mezi tyto formy patří především negativismus, záškoláctví, šikana, ostrakismus, kyberšikana, závislostní chování, rizikové formy sebepoškozování, rasismus a xenofobie, projevy násilí a agrese.

Program primární prevence usiluje o to, aby cílová skupina získala znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl a aby tyto nástroje dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

Program se dětem i učitelům moc líbil. 28.06.2017
Výchovná poradkyně: Jana Klíčová Metodik prevence: Eva Zatloukalová