Přijímací zkoušky

Důležité informace k přijímacímu řízení na RG pro školní rok 2017/2018.

 

1. kolo přijímacího řízení - školní rok 2017/2018

 

Výsledky přijímacího řízení - čtyřleté gymnázium (PDF)

Výsledky přijímacího řízení - šestileté gymnázium (PDF)

 

Pokyny pro uchazeče a jejich zákonné zástupce

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si může zákonný zástupce, jehož jméno je uvedeno na přihlášce, vyzvednout 3. 5. 2017 od 12:00 do 17:00 hod. a dále 4. 5. 2017 od 7:30 do 17:00 hod. v kanceláři školy. Při vyzvednutí je nutno předložit občanský průkaz.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně dne 5. 5. 2017. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. se podle §60e, odst. 1 rozhodnutí o přijetí neodesílá doporučeným dopisem, ale pouze oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s vyznačením data zveřejnění. Od tohoto data začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

 

Přijatým uchazečům, kteří již jsou rozhodnuti o studiu na naší škole, doporučujeme při vyzvednutí rozhodnutí o přijetí odevzdat současně zápisový lístek. Zápisový lístek musí být podepsán žákem i zákonným zástupcem uvedeným na přihlášce.

 

Po převzetí/doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí/doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, sportu a kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje. Rozhodnutí se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.