Výchovné poradenství ZŠ

Mgr. Jana Klíčová, výchovná poradkyně 1. a 2. stupně ZŠ

Konzultační hodiny:
Pondělí: 14.00 - 15.00 hodin

Individuální schůzku si mohou rodiče domluvit telefonicky (582 301 401) nebo e-mailem.
klicova@rg.prostejov.cz

Žáci mohou kontaktovat výchovnou poradkyni kdykoli v průběhu vyučování(kabinet českého jazyka 1. patro, kabinet výchovného poradenství 1. patro).

Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2017/2018

MŠMT zveřejňuje komplexní informaci pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře, které se koná ve školním roce 2017/2018. Předkládaná informace má poskytnout aktuální informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve školním roce 2017/2018 v návaznosti na změny v přijímacím řízení přijaté v předcházejícím období.

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-pro-prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore-ve

 

 

Co je náplní výchovného poradenství na naší škole?

 •  Příprava a volba budoucího povolání

 • Sledování a evidence žáků se specifickými poruchami učení

 • Organizace speciálního vzdělávání(nápravná péče)

 • Sledování a evidence nadaných žáků

 • Věnování se výukovým a výchovným problémům

 • Poskytování individuálních konzultací z oblasti poradenství a volby povolání pro žáky, rodiče, učitele v konzultačních hodinách (po předchozí dohodě)

 • Výchovné komise - řešení a projednávání studijních, kázeňských a výchovných problémů

 • Evidence zápisů z jednání se žáky a s rodiči

 • Zajišťování vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně na žádost rodičů

 • Spolupráce s PPP v Prostějově, Policií ČR, K- centrem v Prostějově, dalšími odbornými pracovišti

  Všechny informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem na ochranu dat.


Odkazy:


Pedagogicko-psychologická poradna Prostějov
Vrchlického 5, 796 01 Prostějov
telefon: 582 345 139
e-mail:ppp-prostejov@volny.cz

Výstupní vyšetření PPP v Prostějově
se týká žáků 9. tříd s SPU, SVP a žáků integrovaných.
Zákonní zástupci žáka integrovaného, žáka, který je po čas povinné školní docházky veden pedagogicko-psychologickou poradnou pro poruchu učení a jsou u něj požadovány speciální vzdělávací potřeby, by si měli v listopadu sami v poradně domluvit termín výstupního vyšetření. To jim poslouží jako podklad k úlevám při přijímacích zkouškách (pokud je žák bude dělat a tudíž je požadovat). Dále to bude důležitý doklad pro střední školu, aby respektovala doporučení poradny.

 

Přijímací zkoušky na SŠ, G, SOU, OU a víceletá gymnázia


Informace pro rodiče žáků, kteří si budou v letošním roce podávat přihlášky ke studiu na střední škole:

 

 

Informační poradenské středisko pro volbu povolání při Úřadu práce v Prostějově poskytuje individuální konzultace také pro rodiče žáků 9. tříd.
Úřad práce
Plumlovská 458/36
Prostějov

Webové stránky: