Předseda: Mgr. Vladimír Böhm


Členky:

Mgr. Pavlína Hemerková

Marcela Kašparcová

 


PK RJ nabízí výuku podle nejnovějších učebnic s komunikativním zaměřením. Důraz je kladen na dialogickou formu ústního projevu. Na základě písanek probíhá nácvik psaní v azbuce podle poslední kodifikované normy s cílem dorozumět se formou klasického dopisu,
obchodního dopisu atd. Součástí výuky je seznámení s reáliemi zemí s rusky mluvícím obyvatelstvem. Náplň výuky tvoří i informace o kultuře Ruska se zaměřením na literaturu, hudbu klasickou a současnou, divadlo a kino. Na základě získaných vědomostí se mohou žáci zúčastnit
olympiády v ruském jazyce organizované od školních kol až po celostátní kolo.