Organizace výuky od 4.1.2021

Vážení rodiče,

jak jistě víte ze sdělovacích prostředků, od pondělí 4. 1. 2021 bude výuka na naší škole probíhat podle pravidel 5. stupně systému PES. To znamená, že prezenční výuka probíhá pouze v 1. a 2. třídách ZŠ. V aplikaci Bakaláři je již od tohoto data uložen rozvrh pro Vaše děti. Je totožný s rozvrhem před uzavřením škol.

Pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ je také zajištěn provoz školní družiny v běžném rozsahu, tj. ranní družina v době od 6:30, odpolední družina do 17:00. Režim vyzvedávání z družiny zůstává stejný, tj. paní vychovatelky budou přivádět děti ke vchodu v pravidelných sjednaných intervalech.

Ostatní třídy ZŠ a RG se vzdělávají distančním způsobem. Rozvrh online synchronních hodin je dostupný ve webové aplikaci Bakalářů: https://rgprostejov.bakalari.cz/bakaweb/Login. Účast na těchto on-line hodinách je pro žáky povinná a zapisuje se do eTK včetně absence. Rodič je povinen případnou absenci žáka na synchronní on-line hodině omluvit třídnímu učiteli. Na tyto synchronní online hodiny si plánují všichni vyučující tzv. schůzky v MS Teams. Zbytek on-line výuky vyučující již vedou asynchronně, tj. zadáváním a kontrolou zadaných úkolů.

Stravování ve školní jídelně je zajištěno standardním způsobem za dodržování předepsaných hygienických opatření. Obědy byly všem žákům 1. a 2. tříd od 4. 1. 2021 hromadně přihlášeny. Pokud se žáci stravovat nebudou, je nutné, aby zákonný zástupce žáka obědy včas odhlásil na tel. čísle 582 301 422 nebo na www.strava.cz.

Obědy ostatním žákům, kteří se budou vzdělávat distančně, byly od 4. 1. 2021 hromadně odhlášeny. Pokud si tito žáci chtějí vyzvedávat obědy do jídlonosičů, je nutné, aby zákonný zástupce žáka obědy včas přihlásil na tel. čísle 582 301 422 nebo na www.strava.cz.

Ve školní jídelně mohou obědvat pouze žáci v prezenční výuce (tj. od 4. 1. 2021 pouze žáci 1. a 2. tříd ZŠ). Ostatní strávníci si mohou stravu odebrat ve školní jídelně pouze do jídlonosičů, a to pouze v době od 13:00 do 15:00.

Tělocvična je uzavřena.

Školní kroužky pozastavují činnost až do odvolání.

Doučování a kluby probíhají on-line synchronní výukou.

Může se stát, že naplánované on-line synchronní hodiny se z objektivních důvodů neuskuteční (např. nemoc vyučujícího, návštěva lékaře …).  V tomto případě budou žáci, popř. i rodiče informováni tímto vyučujícím o změně termínu on-line synchronní výuky. V případě pracovní neschopnosti vyučujícího budou hodiny suplovány.

Veškeré změny rozvrhu a suplování najdete ve webové aplikaci Bakalářů: https://rgprostejov.bakalari.cz/bakaweb/Login.

Společně si přejme, abychom se co nejdříve vrátili ve většině tříd k prezenční výuce.

 

RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy