Nepovinné předměty

Nepovinný předmět dramatická výchova

 

Naše škola nabízí žákům základní školy nepovinný předmět dramatická výchova. Vedle umění výtvarného a hudebního, které je tradičně na našich školách vyučováno, nabízí dětem příležitost k sebevyjádření prostřednictvím dramatického umění. Výuka je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj dítěte prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění, vede k aktivnímu poznávání světa, člověka, lidské společnosti i sama sebe.

Hlavním obsahem činnosti předmětu je práce na tématu. Jako námět slouží literární předloha, pohádka, báseň, různé situace ze života dětí, obrazy, písně apod. Zvolené téma žáci zpracovávají především formou dramatických her, etud a improvizací, zařazujeme rytmické a pohybově taneční hry, hru v roli, pantomimu, jazykové a komunikační cvičení atd.

V námětových hrách a improvizacích staví žáci na vlastní osobní zkušenosti, kterou dále rozvíjí a prohlubují. Mají možnost vstoupit do role někoho jiného, zakoušet jeho pocity, řešit konflikty a nanečisto prožít situace, se kterými se později v životě setkají. Veškerá výuka probíhá nenásilnou tvořivou a hravou formou, takže si děti společně užijí i spoustu legrace. Podle možnosti připravují žáci ve skupině krátké divadelní představení a příležitostně je prezentují před spolužáky a rodiči.

 

 

Nepovinný předmět náboženství

 

Naše škola nabízí žákům 1. stupně nepovinný předmět náboženství. Vyučuje se jako protipól předmětům, které se zabývají měřitelnými a hmatatelnými skutečnostmi našeho světa. Ve výuce náboženství je naproti tomu poukazováno na hodnoty, jež nelze jednoduchým způsobem zmapovat či spočítat, přesto jsou pro šťastný lidský život nepostradatelné – a to je víra, láska, přátelství, vzájemná pomoc, tolerance, přijetí lidské odlišnosti, odpuštění, naděje, morálka apod. Výuka podporuje všestranný osobnostní a sociální rozvoj dítěte, jeho citové vnímání, uvědomování si nadčasových hodnot, hledání smyslu života, vyjadřování vlastních názorů, pomáhá dítěti orientovat se v dnešním světě a chrání je před manipulací a působením různých náboženských sekt.

 Obsah předmětu je zaměřen především na tyto oblasti:

  • důležité hodnoty v lidském životě - láska, víra, vzájemná pomoc, odpuštění atd.
  • etická výchova – morální hodnoty v životě člověka, žáci se učí základům slušného chování, uvědomují si potřebu ochrany zdraví, přírody apod.
  • podávání informací o křesťanství – děti dostávají základní informace o křesťanství, z jehož kořenů vyrůstá kultura v naší zemi, aby rozuměly křesťanským úkonům a symbolům kolem nás (kostel, kříž, křesťanské svátky – Vánoce, Velikonoce atd.)
  • seznámení s biblickými příběhy formou vyprávění, her a dramatizace

Ve vyučování využíváme nejrůznější metody a formy výuky, např. vyprávění a četba příběhu, práce s textem, s pracovním listem, práce s obrazem, fotografií, modelové učení, rozhovor, beseda v komunitním kruhu, brainstorming, dále různé tvořivé činnosti, kreslení, dramatické hry a didaktické hry s morálním obsahem.