Poskytování informací

ÚDAJE O REÁLNÉM GYMNÁZIU A ZÁKLADNÍ ŠKOLE  OTTO WICHTERLEHO, PROSTĚJOV

 

Reálné gymnázium a základní škola existuje od školního roku 1992/93, sídlí ve školní budově, která byla postavena v roce 1974 a sloužila jako základní škola. Specifickým znakem školy tedy je spojení základní a střední školy do jednoho funkčního organismu, do jednoho právního subjektu.
Základní škola je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky, v každém ročníku jsou dvě paralelní třídy. V současné době ji navštěvuje kolem 500 žáků.
Reálné gymnázium s 300 žáky přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium. 

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání (viz zřizovací listina příspěvkové organizace města Prostějova).
Předmět činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon).
Přispěvková organizace vykonává činnost:

 • střední školy
 • základní školy
 • školní jídelny
 • školní družiny

 

Údaje o jmenování ředitele školy

Ředitel Reálného gymnázia a základní školy Otto Wichterleho, Prostějov RNDr. Ing. Rostislav Halaš byl jmenován do této funkce podle ustanovení §166, odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Radou města Prostějova, a to usnesením č.1427 ze dne 25. května 2010 s účinností od 1. srpna 2010.

 

Vymezení pravomocí a působnosti ředitele školy
(§ 164,165 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 

§164
(1) Ředitel školy a školského zařízení

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy v §3,
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v §21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. 

(2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

§165
(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle §160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,

c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.


(2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle §18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17 odst.3,

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle §34 a ukončení předškolního vzdělávání podle §35, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle §48 a zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle §47,

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle §37,

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle §39 odst.2,

e) přijetí k základnímu vzdělávání podle §46, přestupu žáka podle §49 odst.1, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle §49 odst.2 a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst.2,

f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59 a následujících, vyšší odborné škole podle §93 a následujících a v konzervatoři podle §88,

g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělávání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle §66 a 97, 

h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst.1,

i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst.2 a 4,

j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle §70 a 100,

k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka podle §41

Pracovníci určení k poskytování informací

RNDr .Ing. Rostislav Halaš - ředitel školy
tel.: 582 301 401, e-mail: halas@rg.prostejov.cz

Mgr. Pavlína Hemerková - zástupce ředitele pro ZŠ

tel.: 582 301 403, e-mail: hemerkova@rg.prostejov.cz

Mgr. Petr Janeček - zástupce ředitele pro RG, zástupce statutárního orgánu
tel.: 582 301 404, e-mail: janecek@rg.prostejov.cz

 

Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním žádostí o poskytnutí informace

(u níže uvedeného pracovníka lze také podat jakoukoli žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech žáka resp. jeho zákonného zástupce, podat opravný prostředek - odvolání proti rozhodnutím ředitele)

Kateřina Šestáková - hospodářka školy
tel.: 582 301 411, e-mail: sestakova@rg.prostejov.cz


adresa školy: RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov, Studentská 2, 796 40, Prostějov
Tento pracovník vede evidenci písemných žádostí o poskytnutí informace.

Evidence žádostí obsahuje:

 • datum doručení žádosti, věc, číslo jednací
 • jméno, příjmení, adresa žadatele pro doručování písemností
 • o jakou informaci žadatel žádá
 • způsob, jakým bylo ve věci postupováno a jak byla žádost vyřízena
 • datum vyřízení žádosti

(Údaje v evidenci žádostí jsou chráněny podle č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.)

 

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

Datem podání žádosti je den, kdy ji škola obdržela.
Náležitosti žádosti jsou:

 • komu je podání určeno
 • kdo je činí - jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště žadatele (příp. adresa pro doručování písemností)
 • o jakou informaci žadatel žádá.

Pokud tyto náležitosti chybí, není podání považováno za žádost ve smyslu zákona č.106/99 Sb.

Informací, kterou je povinný subjekt (ředitel školy) povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitele školy, nikoli však komentář, názor na určitou skutečnost či výklad právního předpisu.

Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

 

Ústní žádost

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

 

Písemná žádost

Písemnou žádost o poskytnutí informace (doporučenou poštou, osobně, elektronickou poštou) přijímá pracovník pověřený přijímáním žádostí. 

 1. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči povinné osobě (řediteli školy) nebo kdo žádost podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Taková žádost nepodléhá evidenci.
 2. Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, pověřený pracovník vyzve žadatele do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne pověřený pracovník o odmítnutí žádosti.
 3. Pokud je požadovaná informace mimo působnost povinné osoby, pověřený pracovník žádost odloží a odložení žádosti a jeho důvod sdělí do 7 dnů žadateli.
 4. Pověřený pracovník poskytne žadateli informaci nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti, popřípadě ode dne upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možnosti pořízení kopie) nebo na paměťových médiích.
 5. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit nevýše o 10 dnů, a to ze závažných důvodů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty a o důvodech prodloužení prokazatelně (písemně) informován, a to ještě před uplynutím lhůty pro poskytování informace.

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy žádost odloží.

 

Odvolání

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy

Proti rozhodnutí ředitele školy dle zákona č.561/2004 Sb. se lze odvolat písemně ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje - oddělení školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím ředitele školy.
O odvolání proti rozhodnutí vydaném ředitelem školy rozhodne krajský úřad do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy. 
Proti rozhodnutí krajského úřadu se nelze odvolat.

Proti rozhodnutí ředitele školy o odmítnutí poskytnout informaci dle zákona č.106/1999 Sb. lze podat odvolání Krajskému úřadu Olomouckého kraje - oddělení školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.
O odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace vydaném ředitelem školy rozhodne krajský úřad do 15 dnů od předložení odvolání ředitelem školy. 
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

 

Postup při vyřizování stížností

Stížnosti proti postupu ředitele jako správního orgánu
(§175 zákona č.500/2004 Sb.)

 1. Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li tento zákon jiný prostředek ochrany.
 2. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena.
 3. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.
 4. Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět ko objasnění věci.
 5. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení žádosti.
 6. Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a o opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.
 7. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení žádosti.


Stížnosti
Stížnosti se přijímají každý pracovní den v obvyklé pracovní době (7:30 - 15:30) v sekretariátu školy (RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov, Studentská 2, 796 40 Prostějov, e-mail:sestakova@rg.prostejov.cz, paní Šestáková).
Lhůta pro vyřízení stížnosti: do 30 dnů (v mimořádném případě do 60 dnů) ode dne doručení (stěžovatel musí být v této lhůtě vyrozuměn o vyřízení stížnosti).
Stížnost se považuje za vyřízenou dnem, kdy je vyřízení stížnosti předáno k doručení.
Eviduje se:
datum podání - kdy byla stížnost přijata,
jméno, příjmení, adresa stěžovatele,
proti komu je stížnost namířena,
předmět stížnosti - o co stěžovateli jde,
kdy a kam byla stížnost předána k vyřízení v případě její nekompetentnosti,
kdo bude stížnost řešit,
zápisy o jednotlivých jednáních - šetřeních (datum, hodina, místo, přítomni, obsah, podpisy),
výsledek stížnosti, tzn. stížnost oprávněná, neoprávněná resp. nešetřitelná (nepodařilo se prokázat, kdo má pravdu),
přijatá opatření,
datum o podání zprávy o výsledku stěžovateli,
výsledek kontroly splnění přijatých opatření.

Přijímání stížnosti: 

 • písemné
 • ústní (po ústním sdělení písemný zápis)
 • telefonické (NEŠETŘÍME! - nutno podat písemně či osobní podání)
 • anonymní (šetříme, je-li šetřitelné) - dle usnesení vlády č.258/88.


Zásady šetření stížností - nikdo nešetří stížnost směřující proti němu!, tzn., že vždy může šetřit nejblíže vyšší nadřízený příslušného zaměstnance, například:

 • proti vychovatelce školní družiny šetří vedoucí vychovatelka školní družiny
 • proti učiteli šetří zástupce ředitele
 • proti zástupci ředitele šetří ředitel
 • proti řediteli školy pak šetří stížnosti zřizovatel školy.


Ochrana údajů o stížnosti - dle zákona č.101/2000 Sb.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů,

kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí, podle nichž jedná, rozhoduje:

 • Zákon č.561/2004 Sb. školský zákon
 • Zákon č.563/2004 Sb o pedagogických pracovnících
 • Zákon č.500/2004 Sb správní řád
 • Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č.101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce
 • Vyhláška č.48/2005 o základním vzdělávání(novela V č.454/2006 Sb.)
 • Vyhláška č.16/2005 Sb. o organizaci školního roku
 • Vyhláška č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP
 • Vyhláška č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

 

Poskytování informací

Poznámka

1.

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 černobílé / 1 strana

  2,00

A3 černobílé / 1 strana

  3,00

2.

Tisk

A4 černobílé / 1 strana

  3,00

A4 barevné / 1 strana

10,00

3.

Kopírování na elektronické nosiče

Paměť flash

20,00

4.

Kopírování na opttické nosiče

CD

50,00

5.

Telekomunikační poplatky

Meziměstské

Dle platných tarifů

5.

Poštovné a jiné poplatky

 

Dle platných tarifů

6.

Osobní náklady na vyhledání informace

za každou hodinu,
 i započatou

150,00

7.

Vydání opisu/stejnopisu vysvědčení

Výročního nebo maturitního

100,00

 

Tento sazebník platí od 1. 9. 2015V Prostějově dne 25. 8. 2015                                                          RNDr. Ing. Rostislav Halaš