Školní poradenské pracoviště

Vážení  rodiče,  pedagogové  a  přátelé  školy,  milí  žáci,  dovolte  nám,  abychom  vás

informovali  o činnosti školního poradenského pracoviště (ŠPP).

Od 4. 9. 2017  se rozšířil počet pracovníků ŠPP a v týmu začal pracovat školní speciální pedagog

Školní  poradenské  pracoviště  spadá  do  oblasti  poradenských  služeb  ve  škole.  Program pedagogickénho  poradenství  zpracovává  a aktualizuje tým pracovníků školy :

 

školní speciální pedagog:      Mgr. Jana Černá

školní výchovný poradce pro ZŠ:        Mgr. Jana Klíčová

školní metodik prevence pro ZŠ:        Mgr. Eva Zatloukalová

školní výchovný poradce pro RG:       Mgr. Ivana Opálková

školní metodik prevence pro RG:       Mgr. Martin Šnévajs

 

Program poradenství (školního poradenského pracoviště) naplňuje především tyto cíle:

 .    Budování příznivého sociálního klimatu ve třídách a přispívání k integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole

.    Vytváření široké základny primární prevence školní neúspěšnosti  a sociálně nežádoucích jevů 

.    Sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou a tvorba metodického zázemí pro jejich vytváření a realizaci

.    Podpora žáků v rámci kariérového poradenství

.    Podpora možnosti inkluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

.    Posílení průběžné a dlouhodobé péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

.    Prohloubení včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

.    Poskytnutí metodické podpory učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů

.    Prohloubení a zlepšení spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči 

.    Integrace poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce

 

Standardní činnosti školního poradenského pracoviště

Standardní činnosti poradenských pracovníků školy zahrnují služby, které jsou poskytovány žákům,   jejich   zákonným   zástupcům   a   pedagogickým   pracovníkům.   Podmínkou   pro poskytnutí  školní  poradenské  služby  nezletilému  žákovi  je  informovaný  souhlas  jeho zákonných zástupců. Souhlasu zákonného zástupce není třeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka nebo osob v jeho okolí a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka.

 

Náplň činnosti jednotlivých poradenských pracovníků ŠPP 

 

Školní speciální pedagog: Mgr. Jana Černá

 

Konzultační hodiny : dle potřeby,  po telefonické domluvě

Kontakt :                     582 301 414

 

Náplň práce školního speciálního pedagoga

Školní  speciální  pedagog  vykonává  činnosti  zaměřené  na  odbornou  podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou  podporu  a  péči  založenou  na  krátkodobých  či  dlouhodobých  podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

 Depistážní činnosti

.   Vyhledávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  a  jejich  zařazení  do  speciálně pedagogické péče.

 

Diagnostické a intervenční činnosti

.   Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení

.   Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

.   Realizace intervenčních činností, tj.  provádění,  event.  zajištění  krátkodobé  i  dlouhodobé  individuální  práce  se  žáky 

.    Provádění,   event.   zajištění   speciálně   pedagogické   vzdělávací   činnosti,   činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků 

.    Participace  na  vytvoření  individuálního  vzdělávacího  plánu  (  v  kooperaci  s  třídním učitelem,  učitelem  odborného  předmětu,  s  vedením  školy,  se  zákonnými  zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy)

.    Průběžné  vyhodnocování  účinnosti  navržených  opatření,  dle  potřeby  navržení  a realizace úprav

.    Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů 

.    Zabezpečení   průběžné   komunikace   a   kontaktů   s   rodinou   žáka   (se   zákonným zástupcem)

.    Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy 

.    Participace   na   kariérovém   poradenství-volba   vzdělávací   cesty   žáka-individuální provázení žáka 

.    Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť 

 

Metodické a koordinační činnosti

.   Příprava  a  průběžná  úprava  podmínek  pro  integraci  žáků  se  speciálními  vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole

.   Kooperace  se  školskými  poradenskými  zařízeními  a  s  dalšími  institucemi  a  odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

.   Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

.   Metodické  činnosti  pro  pedagogy  školy  -  specifika  výuky  a  možnosti  žáků  dle  druhu  a stupně  zdravotního  postižení,  návrhy  metod  a  forem  práce  se  žáky  -  jejich  zavádění  do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů

.   Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole 

.   Dokumentace  případů  a  její  zajištění  v  souladu  s  předpisy  o  ochraně  osobních  údajů, administrativa

 

Školní metodik prevence pro ZŠ: Mgr. Eva Zatloukalová

Konzultační hodiny :  dle potřeby,  po telefonické domluvě

Kontakt :                582 301 401

 

Školní metodik prevence pro RG: Mgr. Martin Šnévajs

Konzultační hodiny :  dle potřeby,  po telefonické domluvě

Kontakt :                 582 301 427

 

 

Náplní práce školního metodika prevence

Školní    metodik    prevence    vykonává    činnosti    metodické,    koordinační,    informační a  poradenské. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Metodické a koordinační činnosti

.   Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy

.   Koordinace  a  participace  na  realizaci  aktivit  školy  zaměřených  na  prevenci  záškoláctví, závislostí, násilí,vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a   kriminálního   chování,   rizikových   projevů   sebepoškozování   a   dalších   sociálně patologických jevů

  .   Metodické  vedení  činnosti  pedagogických  pracovníků  školy  v oblasti  prevence  sociálně patologických  jevů  (vyhledávání  problémových  projevů  chování,  preventivní  práce s třídními kolektivy apod.) 

.   Koordinace  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  školy  v oblasti  prevence  sociálně patologických jevů. 

.   Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence  rasizmu, xenofobie  a  dalších  jevů,  které  souvisí  s otázkou  přijímání  kulturní  a etnické odlišnosti. 

.   Koordinace   spolupráce   školy   s orgány   státní   správy   a   samosprávy,   které   mají v kompetenci    problematiku    prevence    sociálně    patologických    jevů,    s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními,  krizovými  a  dalšími  zařízeními  a  institucemi),  které  působí  v oblastiprevence sociálně patologických jevů

.   Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů 

.   Shromažďování    odborných    zpráv    a    informací    o    žácích    v poradenské    péči specializovaných  poradenských  zařízení  v rámci  prevence  sociálně  patologických  jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 

.   Vedení  písemných  záznamů  umožňujících  doložit  rozsah  a  obsah  činnosti  školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

 

Informační činnosti

.   Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o  nabídkách  programů  a  projektů,  o  metodách  a  formách  specifické  primární  prevence pedagogickým pracovníkům školy.

.   Prezentace  výsledků  preventivní  práce  školy,  získávání  nových  odborných  informací  a zkušeností

.   Vedení  a  průběžné  aktualizování  databáze  spolupracovníků  školy  pro  oblast  prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny,  zdravotnická  zařízení,  Policie  ČR,  orgány  sociální  péče,  nestátní  organizace působící  v oblasti  prevence,  centra  krizové  intervence  a  další  zařízení,  instituce  a jednotliví odborníci) 

 

Poradenské činnosti

.   Vyhledávání  a  orientační  šetření  žáků  s rizikem  či  projevy  sociálně  patologického chování,  poskytování  poradenských  služeb  těmto  žákům  a  jejich  zákonným  zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 

.   Spolupráce  s třídními  učiteli  při  zachycování  varovných  signálů  spojených  s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole. 

.   Příprava  podmínek  pro  integraci  žáků  se  specifickými  poruchami  chování  ve  škole  a koordinace  poskytování  poradenských  a  preventivních  služeb  těmto  žákům  školou  a specializovanými školskými zařízeními. 

 

 

Školní výchovný poradce pro ZŠ: Mgr.  Jana Klíčová

Konzultační hodiny :  dle potřeby,  po telefonické domluvě

Kontakt :                 582 301 401

 

Školní výchovný poradce pro RG: Mgr. Ivana Opálková

Konzultační hodiny :  dle potřeby,  po telefonické domluvě

Kontakt :                582 301 408

 

Náplň práce školního výchovného poradce

Výchovný poradce  vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a  metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.

 

Poradenské činnosti

.   Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

.    Koordinace    mezi    hlavními    oblastmi    kariérového    poradenství    –    kariérovým vzděláváním  a  diagnosticko-poradenskými  činnosti  zaměřenými  k volbě  vzdělávací cesty žáka 

.    Základní  skupinová  šetření  k volbě  povolání,  administraci,  zpracování  a  interpretaci zájmových  dotazníků  v rámci  vlastní  odborné  kompetence  a  analýzy  preferencí v oblasti volby povolání žáků

    Individuální  šetření  k volbě  povolání  a  individuální  poradenství  v této  oblasti  (ve spolupráci s třídním učitelem)

.    Poradenství  zákonným  zástupcům  s ohledem  na  očekávání  a  předpoklady  žáků  (ve spolupráci s třídním učitelem).

.    Spolupráce   se   školskými   poradenskými   zařízeními   (pedagogicko-psychologická poradna,  speciálně  pedagogické  centrum)  a  středisky  výchovné  péče  při  zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy

.    Zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích, úřadů  práce  a  poskytování  informací  žákům  a  zákonným  zástupcům  o  možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek 

.   Vyhledávání  a  orientační  šetření  žáků,  jejichž  vývoj  a  vzdělávání  vyžadují  zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky

.   Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

.   Příprava  podmínek  pro  integraci  žáků  se  zdravotním  postižením  ve  škole,  koordinace poskytování  poradenských  služeb  těmto  žákům  školou  a  školskými  poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

.   Poskytování   služeb   kariérového   poradenství   žákům/cizincům   se   zřetelem   k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

Metodické a informační činnosti

.   Zprostředkování  nových metod pedagogické diagnostiky a intervence. 

.   Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod. 

.   Předávání  odborných  informací  z oblasti  kariérového  poradenství  a  péče  o  žáky  se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. 

.   Poskytování  informací  o  činnosti  školy,  školských  a  dalších  poradenských  zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům. 

.   Shromažďování   odborných   zpráv   a   informací   o   žácích  v poradenské   péči   dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 

.   Vedení  písemných  záznamů  umožňujících  doložit  rozsah  a  obsah  činnosti  výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření. 

 

 

Zpracováno dle Vyhlášky 197 ze dne 2. 6. 2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních