Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení:

 

čtyřleté gymnázium (79-41-K/41) - ZDE (PDF)

šestileté gymnázium (79-41-K/61) - ZDE (PDF) (po náhradním termínu)

 

Prosíme všechny zákonné zástupce, aby si rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vyzvedli pokud možno osobně na sekretariátě školy v níže uvedených termínech. Výrazně tím pomůžete urychlit celý proces přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si může zákonný zástupce, jehož jméno je uvedeno na přihlášce, vyzvednout 3. 5. 2023 od 12:00 do 17:00 hod. a dále 4. 5. 2023 od 7:30 do 17:00 hod. v kanceláři školy. (Pouze zákonný zástupce uvedený na přihlášce - nutný občanský průkaz!). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně dne 5. 5. 2023. 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. se podle §60e, odst. 1 rozhodnutí o přijetí neodesílá doporučeným dopisem, ale pouze oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s vyznačením data zveřejnění. Od tohoto data začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku. Přijatí uchazeči mohou rovnou při vyzvednutí rozhodnutí odevzdat zápisový lístek.

Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje. Vzor odvolání ZDE

 

  • Zadání jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky z předchozích let stahujte z oficiálních stránek Cermatu ZDE. Uchazečům vřele doporučujeme stáhnout i záznamový arch k příslušnému testu a zkusit si řešení testu vyplnit přímo do záznamového archu.

  • Virtuální prohlídku školy můžete absolvovat ZDE.

  • Leták s podrobnými informacemi o naší škole a o studiu naleznete ZDE.

  • Krátký dotazník pro zájemce o studium vyplňujte ZDE.

 

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna příslušného roku. Současně ve stejném termínu zveřejňuje kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných žáků a další náležitosti, včetně přesných termínů konání jednotných testů v průběhu měsíce dubna 2023.

 

1. kolo přijímacího řízení - školní rok 2023/2024

 

  • Oznámení o přjímacím řízení na RG pro školní rok 2023/2024 (PDF)
  • Kritéria pro přijetí ke studiu na RG pro školní rok 2023/2024 (PDF)
  • Průvodce přijímacím řízením pro přijetí ke studiu na RG pro školní rok 2023/2024 (PDF)