Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení:

 

čtyřleté gymnázium (79-41-K/41) - ZDE (PDF)

šestileté gymnázium (79-41-K/61) - ZDE (PDF)

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si může zákonný zástupce, jehož jméno je uvedeno na přihlášce, vyzvednout 21. 5. 2021 od 12:00 do 17:00 hod. a dále 24. 5. 2021 od 7:30 do 17:00 hod. v kanceláři školy. (Pouze zákonný zástupce uvedený na přihlášce - nutný občanský průkaz!).

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně dne 25. 5. 2021. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. se podle §60e, odst. 1 rozhodnutí o přijetí neodesílá doporučeným dopisem, ale pouze oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s vyznačením data zveřejnění. Od tohoto data začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje. Vzor odvolání ZDE.

 

Důležité informace k přijímacímu řízení na RG pro školní rok 2021/2022.

 

Další informace a pokyny k průběhu jednotných testů v rámci přijímacího řízení na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 v souvislosti s nebezpečím vzniku a šíření onemocnění COVID-19. (aktualizováno 13.4.2021)

 

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN) se pro organizaci a průběh jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky v rámci přijímacího řízení na Reálném gymnáziu a základní škole města Prostějova, Studentská ul. 2 stanovují následující podmínky:

1.) Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), pouze pokud

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  2. doloží v den konání přijímací zkoušky před jejím zahájením potvrzení o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného v kmenové škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

2.) Potvrzení o negativním výsledku testu uvedené v bodě 1.) může uchazeč nahradit:

  1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

3.) Test a potvrzení uvedené v bodě 1b.) je uchazeči povinna na jeho žádost provést a vydat kmenová základní škola, ve které je uchazeč žákem. O způsobu a termínu provedení těchto testů je uchazeč povinen se s dostatečným předstihem informovat ve své základní škole. Test nesmí být v den konání zkoušek starší 7 dnů.

4.) V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit jeden z dokladů, uvedených v bodě 2.), jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

5.) V případě, že má uchazeč pozitivní POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, popř. mu byla nařízena izolace nebo karanténa, přikládá doklad o této skutečnosti k písemné omluvě své neúčasti na zkoušce. V tomto případě bude stanoven náhradní termín pro konání testů.

6.) Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je dále stanoveno, že v prostorách školy jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, uchazeči jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

7.) Upozorňujeme dále všechny uchazeče konající přijímací zkoušku, aby až do konání testů pravidelně sledovali naše webové stránky https://www.rg.prostejov.cz/prijimaci-rizeni, kde budeme průběžně zveřejňovat případné úpravy podmínek konání zkoušky ze strany ministerstva školství a zdravotnictví, dojde-li do té doby ke změněn epidemiologických opatření.

 

Organizační změny z důvodu aktuální epidemické situace - viz aktualizace dokumentů níže z 19.3.2021.

 

LETÁK s podrobnými informacemi o naší škole, o studiu i o přijímacím řízení.

Krátký dotazník pro zájemce o studium vyplňujte ZDE.

 

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna příslušného roku. Současně ve stejném termínu zveřejňuje kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných žáků a další náležitosti, včetně přesných termínů konání jednotných testů v průběhu měsíce dubna 2021.

 

1. kolo přijímacího řízení - školní rok 2021/2022