Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení:

 

čtyřleté gymnázium (79-41-K/41) - ZDE (PDF)

šestileté gymnázium (79-41-K/61) - ZDE (PDF)

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí si může zákonný zástupce, jehož jméno je uvedeno na přihlášce, vyzvednout 2. 5. 2022 od 12:00 do 17:00 hod. a dále 3. 5. 2022 od 7:30 do 17:00 hod. v kanceláři školy. (Pouze zákonný zástupce uvedený na přihlášce - nutný občanský průkaz!).

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána doporučeně dne 4. 5. 2022. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. se podle §60e, odst. 1 rozhodnutí o přijetí neodesílá doporučeným dopisem, ale pouze oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s vyznačením data zveřejnění. Od tohoto data začíná běžet lhůta pro odevzdání zápisového lístku.

Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje. Vzor odvolání ZDE.

 

Virtuální prohlídku školy můžete absolvovat ZDE.

 

Leták s podrobnými informacemi o naší škole a o studiu naleznete ZDE.

 

Krátký dotazník pro zájemce o studium vyplňujte ZDE.

 

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do 31. ledna příslušného roku. Současně ve stejném termínu zveřejňuje kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných žáků a další náležitosti, včetně přesných termínů konání jednotných testů v průběhu měsíce dubna 2022.

 

1. kolo přijímacího řízení - školní rok 2022/2023