Školní vzdělávací program

Ruku v ruce

Identifikační údaje

Charakteristika školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika ŠVP

Klíčové kompetence a výchovně-vzdělávací strategie

Začlenění průřezových témat

Školní učební plán

Učební plán pro 1. a 2. stupeň

Poznámky k učebnímu plánu pro 1. stupeň

Poznámky k učebnímu plánu pro 2. stupeň

Školní projekt

Učební osnovy

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Cvičení z českého jazyka

Anglický jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Další cizí jazyk

Matematika a její aplikace

Matematika

Cvičení z matematiky

Technické kreslení

Informační a komunikační technologie

Infomatika

Informatika pro pokročilé

Člověk a jeho svět

Prvouka

Přírodověda

Vlastivěda

Člověk a společnost

Dějepis

Občanská výchova

Společenskovědní seminář

Člověk a příroda

Fyzika

Chemie

Přírodopis

Zeměpis

Umění a kultura

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Výtvarné činnosti

Člověk a svět zdraví

Rodinná výchova

Tělesná výchova

Sportovní hry

Člověk a svět práce

Pracovní výchova

Doplňující vzdělávací obory

Dramatická výchova

Hodnocení žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ

Ke stažení