Školní vzdělávací program

Přírodní vědy pro 21. století

Identifikační údaje

Charakteristika školy

Charakteristika ŠVP

Průřezová témata pro nižší gymnázium

Průřezová témata pro vyšší gymnázium

Učební plán

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Příloha č. 1 Školní program EVVO pro RG

Příloha č. 2 Druhý volitelný předmět

Příloha č. 3 Třetí volitelný předmět

Příloha č. 4 Dodatek k učebním osnovám předmětů anglický jazyk, dějepis, fyzika a informatika

Příloha č. 5 Úprava učebních osnov NG dle upraveného RVP 2013

Příloha č. 6 Úprava učebních osnov NG dle upraveného RVP 2016

Příloha č. 7 Úprava pravidel hodnocení žáků reálného gymnázia

Příloha č. 8 Úprava učebního plánu, učební osnovy nového volitelného předmětu

Jazyk a jazyková komunikace

Ćeský jazyk a literatura

Základy komunikace

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Matematika a její aplikace

Matematika

Člověk a příroda

Fyzika

Chemie

Biologie

Geografie

Člověk a společnost

Základy společenských věd

Dějepis

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

Umění a kultura

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Informační a komunikační technologie

Informatika a výpočetní technika

Další vzdělávací aktivity: 1. volitelný předmět

Matematicko-fyzikální seminář

Biologicko-chemický seminář

Další vzdělávací aktivity: 2. volitelný předmět

Konverzace v anglickém jazyce

Deskriptivní geometrie

Historicko-zeměpisný seminář

Informatika a výpočetní technika

Seminář a cvičení z matematiky

Seminář z německého jazyka

Novodobý svět

Společenskovědní seminář

Další vzdělávací aktivity: 3. volitelný předmět

Seminář a cvičení z biologie

Ekologicko-geografický seminář

Klíčové dovednosti v anglickém jazyce

Dějiny literatury a filmového umění

Cvičení z matematiky

Seminář moderních dějin

Konverzace v německém jazyce

Politická geografie

Informatika a výpočetní technika

Seminář společenských věd

Seminář a cvičení z fyziky

 

Ke stažení