Školní družina

Provozní doba školní družiny je stanovena:

ranní družina 6.30 - 8.00 hod.
odpolední družina 11.40 - 17.00 hod.

Telefon 582 301 436

Vedoucí vychovatelka: Silvie Hrazdilová

Ve školní družině je šest oddělení s celkovým počtem 180 žáků. Každé oddělení má svou vychovatelku.

Školné za školní družinu činí 150,- Kč měsíčně,
částka se platí 2x ročně složenkou (nebo převodem na účet školy - číslo účtu: 196 309 535/0300 s přiděleným variabilním symbolem).
 
Za období září - leden 750,- Kč. Uhradit do konce října.
Za období únor - červen 750,- Kč. Uhradit do konce března.
 

Základní informace

Závazné přihlášky do školní družiny rodiče odevzdají v červnu, definitivní upřesnění žáků zařazených do ŠD - počátek září.

Děti odcházejí ze školní družiny podle vyplněné přihlášky k zájmovému vzdělávání.

V jiném čase uvolníme dítě pouze na základě písemného sdělení zákonných zástupců.
Upozorňujeme rodiče, že z důvodů bezpečnosti dětí nebude brán zřetel na požadované odchody dětí, které jim zasíláte formou SMS nebo voláte na jejich mobilní telefony.

Potřeby žáků do školní družiny: sportovní oblečení.