Povinné zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, dle § 5 odst. 1), 2) a 4) a § 5 odst. 3)

1. Název

Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov

 

2. Způsob založení

Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov  je příspěvkovou organizací, kterou zřizuje

Statutární město Prostějov, se sídlem nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov.

 

Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov je jedním právním subjektem spojujícím dva typy škol, a to školu základní a střední. Základní škola je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky.

Reálné gymnázium má dva studijní obory – čtyřleté denní studium a šestileté denní studium.

Součásti právního subjektu

 • Základní škola
 • Reálné gymnázium
 • Školní družina
 • Školní jídelna

IZO ředitelství:                                            600 015 301

IZO střední škola – gymnázium:               110 012 216 
IZO základní škola:                                    110 012 224 

IZO školní družina:                                    110 012 232

IZO školní jídelna:                                      110 012 241

 

3. Organizační struktura

 • Statutární orgán – ředitel školy
 • Zástupce statutárního orgánu – zástupce ředitele školy pro RG
 • Zástupce ředitele pro ZŠ
 • Výchovné poradkyně pro ZŠ a RG
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Ekonomka, hospodářka/PAM
 • Vedoucí školní jídelny
 • Kuchařky
 • Provozní pracovníci

 

4. Kontaktní spojení

4.1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

Studentská ul. 4/2, 796 01 Prostějov

4.2 ÚŘEDNÍ HODINY

PO-PÁ 8-14 hodin, o hlavních prázdninách jen středy

4.4 TELEFONNÍ ČÍSLA

ústředna: 582 301 411

4.5 ČÍSLA FAXU

582 301 402

4.6 ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.rg.prostejov.cz

4.7 ADRESA E-PODATELNY

rgazs@rg.prostejov.cz

4.8 ID DATOVÉ SCHRÁNKY

3eagg9q 

 

5. Případné platby lze poukázat 

bankovní spojení:: 153 234 131/0300 , ČSOB Prostějov  

 

6. IČ

441 599 60

 

7. DIČ

CZ 44159960, neplátce DPH

 

8. Dokumenty

8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

 • Zřizovací listina
 • Zařazení do sítě škol – ZŠ
 • Zařazení do sítě škol – RG

8.2 ROZPOČET

Činnost organizace je financována z těchto zdrojů:

Zřizovatel - město Prostějov
Olomoucký kraj + MŠMT
Dotace z Úřadu práce a jiné
Výnosy vlastní v hlavní činnosti (HČ)
Výnosy vlastní v doplňkové činnosti (DČ) – zejména pronájmy, příp. DČ ve školní jídelně

 

9. Žádosti o informace

Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov, Studentská ul. 2

tel: 582 301 411
e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz

 

Dotazy podle zákona č. 160/1999 Sb.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Místem pro přijímání písemných stížností, námětů a podnětů sekretariát školy
Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov, Studentská ul. 2

tel: 582 301 411
e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace. 

 

12. Popisy postupů

popisy postupů - návody pro řešení životních situací (odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy České republiky)

 

13. Předpisy

13.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava ČR
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 110/2000 Sb., o  zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách

13.2 VYDANÉ VNITŘNÍ PŘEDPISY

Viz Úřední deska

 

14. Úhrady za poskytování informací

14.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Viz  Poskytování informací

 

15. Licenční smlouvy

Nejsou

 

16. Výroční zprávy

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Viz  výroční zprávy

 

17. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Petr Šilhánek

Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14

796 01 Prostějov

tel.: +420 582 329 126

poverenec@prostejov.eu