O škole

Škola Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. byla zřízena od školního roku 1992/93. Sídlí ve školní budově, která byla postavena v roce 1974 a sloužila jako základní škola. Specifickým znakem školy tedy je spojení základní a střední školy do jednoho funkčního organismu, do jednoho právního subjektu. Od 1. 9. 2021 byl škole udělen čestný název Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov.

Základní škola je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky, v každém ročníku jsou dvě paralelní třídy, případně tři třídy. V současné době ji navštěvuje kolem 500 žáků. Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium.

Stravování žáků a studentů zajišťuje vlastní školní jídelna s kapacitou 1 300 strávníků.

Pro žáky I. stupně ZŠ je zřízena školní družina.

Do všech prostor školy je zabezpečen bezbariérový přístup

 

Škola nabízí:

 • Moderní výuku v odborných učebnách fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, cizích jazyků, informatiky a výpočetní techniky, hudební výchovy a výtvarné výchovy
 • Chemickou laboratoř s kapacitou pro 16 studentů
 • Výuku v multimediální učebně s 30 počítači v síti
 • Respirium - místnost pro přednášky, besedy, výstavy
 • Školní knihovnu
 • Dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál (travnaté fotbalové hřiště, atletický ovál s umělým povrchem, hřiště pro basketbal, plážový volejbal a další míčové hry)
 • Individuální studijní plán pro nadané studenty
 • Týdenní jazykový pobyt ve Velké Británii
 • Kontakt s rodiči prostřednictvím webu, individuální informace o studijních výsledcích
 • Účast na výletech, exkurzích a sportovních soutěžích
 • Podporu charitativních akcí
 • Účast v projektu Adopce na dálku
 • Plán prevence rizikového chování a výchovného poradenství

Reálné gymnázium nabízí:

 • Zaměření na přírodní vědy a výpočetní techniku
 • Přípravu na studium pro všechny typy vysokých škol
 • Volitelné semináře podle zaměření studentů
 • Lyžařský výcvik pro první ročník čtyřletého a třetí ročník šestiletého studia
 • Letní sportovní kurz pro třetí ročník čtyřletého a pátý ročník šestiletého studia
 • Krátkodobou stáž na Fyzikálním ústavu AV ČR, týdenní biologickou exkurzi
 • Zapojení do soutěží, olympiád a středoškolské odborné činnosti

Základní škola nabízí:

 • Kvalitní výuku, přátelské prostředí
 • Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zapojení do soutěží a olympiád
 • Velké množství zájmových kroužků
 • Účast na výletech, exkurzích a sportovních soutěžích
 • Přehled klasifikace žáků prostřednictvím informačního systému (1. stupeň – klasifikace v IS i v ŽK, 2. stupeň – klasifikace pouze v IS)

1. stupeň nabízí:

 • Téměř všechny třídy vybavené interaktivními tabulemi
 • Při výuce efektivní metody práce (skupinovou práci, činnostní vyučování, kritické myšlení, problémové úkoly)
 • Návštěvu programů, které organizuje hvězdárna, dětská knihovna, ekologické centrum Iris
 • Ozdravné pobyty

2. stupeň nabízí:

 • Lyžařský výcvik pro 7. ročník
 • Nadstandardní péči o žáky 9. ročníků při volbě povolání
 • Všechny třídy vybavené dataprojektory s plátnem a ozvučením
 • Volitelné a nepovinné předměty
 • 2. cizí jazyk od 7. ročníku

 

Proč jsme hrdí na nový název školy

Život Otty Wichterleho kopíroval mnohdy velmi těžkou turbulentní dobu 20. století.

Narodil se v roce 1913 do rodiny zámožných prostějovských podnikatelů. Po absolvování klasického gymnázia se rozhodl pro studium chemie na fakultě Chemicko-technologického inženýrství ČVUT.  V roce 1936 byl promován doktorem technických věd. Na fakultě zůstal a pracoval jako asistent až do uzavření vysokých škol 17. listopadu 1939. Zatýkání a deportace studentů i učitelů jej přinutila okamžitě změnit práci.

V lednu 1940 odešel pracovat do Baťova výzkumného ústavu ve Zlíně. Zde se zabýval především výzkumem polyamidů. V roce 1941 začal s přípravou průmyslové výroby nové látky – nylonu.

Jeho výzkum držela Baťova firma před nacisty v tajnosti, a proto se nylon začal vyrábět ve velkém až po válce pod názvem silon.

V roce 1942 se nacisté ve Zlíně pokusili o likvidaci odboje. V rámci zátahu byl Otto Wichterle zatčen a čtyři měsíce vězněn.

Po válce se Otto Wichterle vrátil do Prahy. Na Vysoké škole chemicko-technologické začal přednášet obecnou a organickou chemii. Zde také v roce 1949 založil katedru technologie plastických hmot a stal se jejím prvním profesorem a vedoucím.

Začal se zabývat syntézou síťovaných hydrofilních gelů, které vodou bobtnají. Cílem výzkumu bylo najít vhodný materiál pro oční implantáty.

Otto Wichterle byl nejen skvělým chemikem a experimentátorem, ale také vynikajícím učitelem.

V těžké době 50. let byli do vedení vysoké školy dosazováni členové komunistické strany. Otto Wichterle byl v roce 1958 propuštěn. Ještě téhož roku byl Wichterle jmenován vedoucím laboratoře makromolekulárních látek Československé akademie věd, z níž se vyvinul Ústav makromolekulární chemie v Praze. V roce 1959 se stal jeho ředitelem a byl jím až do tzv. normalizace v roce 1969. Stal se tak strůjcem většiny jeho úspěchů.

Profesor Wichterle vždy hájil nezbytnost širokého základního výzkumu a svobody vědeckého bádání.

V roce 1968 se zapojil do politického dění a stal se jedním z iniciátorů manifestu Dva tisíce slov. V době normalizace byl odvolán z postu ředitele ÚMCH a dále zde pracoval již jen jako řadový vědec.

Teprve po listopadu 1989 byla Ottu Wichterlemu projevována zasloužená úcta. V červnu roku 1990 byl zvolen předsedou ČSAV a vykonával tuto funkci až do konce roku 1992.

Byl také členem mnoha mezinárodních společností, držitelem řady zahraničních cen a čestným doktorem zahraničních univerzit. V roce 1993 byl po něm pojmenován asteroid Wichterle.

Nejznámějším přínosem Otty Wichterle mezi desítkami jiných pro rozvoj vědy a lidský život jsou bezesporu gelové kontaktní čočky.

Profesor Wichterle se až do konce života snažil být ve styku s chemií. Zajímal se o dění v oboru a rozdával rady.

Zemřel na svém letním sídle v obci Stražisko v srpnu 1998 ve stáří 84 let. Je pohřben na Městském hřbitově v Prostějově.

Možná některého ze studentů naší školy životní příběh profesora Wichterleho inspiruje k vlastní vědecké práci.