O škole

Škola Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. byla zřízena od školního roku 1992/93. Sídlí ve školní budově, která byla postavena v roce 1974 a sloužila jako základní škola. Specifickým znakem školy tedy je spojení základní a střední školy do jednoho funkčního organismu, do jednoho právního subjektu. Od 1. 9. 2021 byla škola přejmenována na Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov.

Základní škola je úplná základní škola s 9 postupnými ročníky, v každém ročníku jsou dvě paralelní třídy, případně tři třídy. V současné době ji navštěvuje kolem 500 žáků. Reálné gymnázium přijímá ke studiu žáky ze sedmých tříd na šestileté studium a žáky z devátých tříd na čtyřleté studium.

Stravování žáků a studentů zajišťuje vlastní školní jídelna s kapacitou 1 300 strávníků.

Pro žáky I. stupně ZŠ je zřízena školní družina.

Do všech prostor školy je zabezpečen bezbariérový přístup

 

Škola nabízí:

 • Moderní výuku v odborných učebnách fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, cizích jazyků, informatiky a výpočetní techniky, hudební výchovy a výtvarné výchovy
 • Chemickou laboratoř s kapacitou pro 16 studentů
 • Výuku v multimediální učebně s 30 počítači v síti
 • Respirium - místnost pro přednášky, besedy, výstavy
 • Školní knihovnu
 • Dvě tělocvičny a venkovní sportovní areál (travnaté fotbalové hřiště, atletický ovál s umělým povrchem, hřiště pro basketbal, plážový volejbal a další míčové hry)
 • Individuální studijní plán pro nadané studenty
 • Týdenní jazykový pobyt ve Velké Británii
 • Kontakt s rodiči prostřednictvím webu, individuální informace o studijních výsledcích
 • Účast na výletech, exkurzích a sportovních soutěžích
 • Podporu charitativních akcí
 • Účast v projektu Adopce na dálku
 • Plán prevence rizikového chování a výchovného poradenství

Reálné gymnázium nabízí:

 • Zaměření na přírodní vědy a výpočetní techniku
 • Přípravu na studium pro všechny typy vysokých škol
 • Volitelné semináře podle zaměření studentů
 • Lyžařský výcvik pro první ročník čtyřletého a třetí ročník šestiletého studia
 • Letní sportovní kurz pro třetí ročník čtyřletého a pátý ročník šestiletého studia
 • Krátkodobou stáž na Fyzikálním ústavu AV ČR, týdenní biologickou exkurzi
 • Zapojení do soutěží, olympiád a středoškolské odborné činnosti

Základní škola nabízí:

 • Kvalitní výuku, přátelské prostředí
 • Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zapojení do soutěží a olympiád
 • Velké množství zájmových kroužků
 • Účast na výletech, exkurzích a sportovních soutěžích
 • Přehled klasifikace žáků prostřednictvím informačního systému (1. stupeň – klasifikace v IS i v ŽK, 2. stupeň – klasifikace pouze v IS)

1. stupeň nabízí:

 • Téměř všechny třídy vybavené interaktivními tabulemi
 • Při výuce efektivní metody práce (skupinovou práci, činnostní vyučování, kritické myšlení, problémové úkoly)
 • Návštěvu programů, které organizuje hvězdárna, dětská knihovna, ekologické centrum Iris
 • Ozdravné pobyty

2. stupeň nabízí:

 • Lyžařský výcvik pro 7. ročník
 • Nadstandardní péči o žáky 9. ročníků při volbě povolání
 • Všechny třídy vybavené dataprojektory s plátnem a ozvučením
 • Volitelné a nepovinné předměty
 • 2. cizí jazyk od 7. ročníku