Zápis do 1. tříd

Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ (ZDE)

 

Informace pro zákonné zástupce k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025

Termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání byl statutárním městem zřizovaných základních škol v souladu s ustanovením § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. stanoven na pátek 26. dubna 2024. Zápis proběhne tento den od 12:00 do 18:00.

Rodič (zákonný zástupce) se dostaví k zápisu společně s dítětem, přinese s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte (nebo výpis z matriky). V první části zápisu proběhne kontrola do školy doručených a rodičem podepsaných žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádostí o odklad školní docházky s přiděleným registračním číslem, které je nutno pečlivě si uschovat. Pod registračními čísly budou zveřejněny výsledky zápisu. Dále zápis probíhá motivační částí, tj. rozhovor vyučujících s dítětem za přítomnosti zákonného zástupce. Rodič bude také informován o možnosti odkladu školní docházky. Obdrží požadavky na školní zralost a možnosti, jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky (MSMT-27988/2016, § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání).

V období od 1. 4. 2024 8:00 do 25. 4. 2024 16:00 je nutné podat přihlášku elektronicky z webových stránek školy a doručit do školy.

 

Elektronický způsob podání žádostí

Vyplnění elektronického formuláře Přihláška do 1. ročníku ZŠ bude od 1. 4. 2024 od 8:00 hod. přístupné na tomto odkaze:

V elektronickém formuláři rodiče postupně vyplní všechny důležité údaje o dítěti a zákonném zástupci. V případě, že má zapisované dítě ve škole sourozence ze spádového obvodu II., který bude navštěvovat naši školu i v následujícím školním roce 2024/2025, potvrdí to v elektronickém formuláři příslušným zatržítkem a do příslušného pole uvede i třídu sourozence v letošním školním roce. V případě, že rodiče žádají o odklad školní docházky, označí tuto skutečnost opět příslušným zatržítkem.

Při vyplňování žádosti je zejména nutné uvést správnou e-mailovou adresu zákonného zástupce. Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky přijde na tento e-mail potvrzovací zpráva, ve které bude odkaz ke stažení vyplněné Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ ve formátu PDF. Tuto si rodič otevře, vytiskne, podepíše a doručí dle níže uvedených možností do školy. Součástí e-mailu bude také registrační číslo přihlášky žáka. Toto pečlivě uschovejte! Pod registračními čísly budou zveřejněny výsledky zápisu.

V případě, že rodiče žádají odklad školní docházky, bude součástí výše uvedené potvrzovací zprávy také druhý odkaz na tisk formuláře Žádost o odklad povinné školní docházky. V tomto případě doručí zákonný zástupce do školy obě žádosti  současně. K žádosti/žádostem doloží zákonný zástupce také prostou kopii rodného listu.

Možnosti doručení žádosti/žádostí do školy:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem,
 • odeslání poštou s podpisem zákonného zástupce,
 • osobním předáním ve škole.

Kontaktní adresa pro odesílání vyplněných žádostí:

 • Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov
 • Sídlo (korespondenční adresa) : 796 01  Prostějov, Studentská 4/2
 • Webové stránky školy: http://www.rg.prostejov.cz/
 • Telefon: 582 301 411
 • E-mail: rgazs@rg.prostejov.cz
 • ID datové schránky: 3eagg9q 
 • Ředitel organizace: RNDr. Ing. Rostislav Halaš

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby se zákonný zástupce po předchozí telefonické domluvě dostavil osobně do školy a vyplněnou žádost/žádosti podepsal.

Datum a čas podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

 

Kritéria přijetí stanovená ředitelem školy:

 1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ze spádového obvodu II., stanoveného vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol (všechny části města Prostějova mimo I. obvod - sídliště Svobody, který je jen pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov). V případě cizinců rozhoduje místo pobytu dítěte. V případě většího počtu uchazečů, než je kapacita 2 otevíraných tříd, nebudou děti z jiného než spádového obvodu II. přijaty k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho Prostějov.

V případě, kdy počet dětí ze spádového obvodu II. převýší kapacitu 2 tříd, v celkovém počtu 60 žáků, budou použita v následujícím pořadí další kritéria, která vytvoří celkové pořadí dětí takto:

 1. Přednostně bude přijato dítě, jehož sourozenec ze spádového obvodu II. navštěvuje v letošním školním roce 2023/2024 naši školu a bude na naší škole pokračovat i v následujícím školním roce 2024/2025.
 2. Pořadí zbylých dětí ze spádového obvodu II. určí losování (Doporučení veřejného ochránce práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce).

Po vyhodnocení zápisu a po společné poradě ředitelů škol bude na úřední desce školy u hlavního vchodu a na webových stránkách školy - www.rg.prostejov.cz - vyvěšen seznam všech přijatých a nepřijatých dětí (pod registračním číslem).

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Odvolání se podává prostřednictvím základní školy, v níž byl zákonný zástupce s dítětem u zápisu.

O případném losování o přijetí k základnímu vzdělávání a termínu losování budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím webových stránek školy a úřední desky. Případné losování proběhne dne 7. 5. 2024 v 16:00 za přítomností ředitele školy, zástupce ředitele pro ZŠ a předsedy KPŠ. Po losování a vyhodnocení bude na úřední desce školy u hlavního vchodu a na webových stránkách školy - www.rg.prostejov.cz - vyvěšen seznam všech přijatých a nepřijatých dětí (pod přiděleným registračním číslem).

Pravděpodobný termín zveřejnění výsledků zápisu na webu je 9. května 2024.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (alespoň na dobu 15 dní). Zveřejněním seznamu se považují tato rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí již nebudou zákonným zástupcům zasílána, ale rodiče mohou požádat o jeho písemné vydání. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou následující den po zveřejnění odeslána zákonnému zástupci poštou.

Současně Vám sdělujeme, že dne 10. 5. 2024 v době od 8:00 do 12:00 hod. podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost nahlédnout do svého spisu, dále dle § 36, odst. 3 téhož zákona se máte možnost vyjádřit k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

 

Informace k odkladům školní docházky

Níže jsou zveřejněny požadavky na školní zralost a možnosti, jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky (MSMT-27988/2016, § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání).

Rodiče mají právo požádat o odklad školní docházky. O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Příslušným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického ul. 5, nebo některé speciální pedagogické centrum.

Postup v případě žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • dítě, jehož rodiče ve dnech 1. – 26. 4. 2024 podají žádost o odklad povinné školní docházky, absolvuje na návrh mateřské školy nebo zákonného zástupce předškolní psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení a současně rodič požádá o doporučení k odkladu školní docházky odborného lékaře nebo klinického psychologa,
 • rodiče musí zprávu ze školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa odevzdat v základní škole, kde žádají o odklad školní docházky. Dále přiloží prostou kopii rodného listu dítěte.
 • ředitel základní školy na základě vyplněné žádosti a obou doporučení vystaví rozhodnutí o odkladu školní docházky.

V případě, že zákonný zástupce spolu se žádostí o odklad povinné školní docházky nedoloží obě nutné přílohy, ředitel školy v těchto případech přeruší správní řízení o zápisu, a to do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto náležitosti musí zákonný zástupce neprodleně doručit do školy, nejpozději však do 26. 8. 2024. V případě, že žádost o odklad nebude podložena potřebnými doporučeními, bude odklad školní docházky ředitelem školy zamítnut.

Předpokládáme, že v průběhu května a června proběhne na naší škole přípravný kurz pro budoucí prvňáčky, v červnu pak setkání se zákonnými zástupci přijatých dětí zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a třídními učiteli.

 

V Prostějově 22. března 2024                                                                                              

RNDr. Ing. Rostislav Halaš v. r., ředitel školy