Zápis do 1. tříd

Informace pro zákonné zástupce k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání byl statutárním městem zřizovaných základních škol v souladu s ustanovením § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. stanoven na pátek 24. dubna 2020. Pro příjem žádostí k povinné školní docházce se stanovuje období od 10. 4. 2020 8:00 do 24. 4. 2020 13:00.

 

Kontaktní adresa pro doručování písemností ve věci odkladu školní docházky:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Sídlo (korespondenční adresa) : 796 01  Prostějov, Studentská 2

Webové stránky školy: http://www.rg.prostejov.cz/

Telefon: 582 301 411

E-mail: rgazs@rg.prostejov.cz

ID datové schránky: 3eagg9q 

Ředitel organizace: RNDr. Ing. Rostislav Halaš

 

Kritéria přijetí stanovená ředitelem školy:

1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ze spádového obvodu II., stanoveného vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol (všechny části města Prostějova mimo I. obvod - sídliště Svobody, který je jen pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov). V případě cizinců rozhoduje místo pobytu dítěte. V případě většího počtu uchazečů, než je kapacita 2 otevíraných tříd, nebudou děti z jiného než spádového obvodu II. přijaty k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2.

V případě, kdy počet dětí ze spádového obvodu II. převýší kapacitu 2 tříd, v celkovém počtu 60 žáků, budou použita v následujícím pořadí další kritéria, která vytvoří celkové pořadí dětí takto:

2. Přednostně bude přijato dítě, jehož sourozenec ze spádového obvodu II. navštěvuje v letošním školním roce 2019/2020 naši školu a bude na naší škole pokračovat i v následujícím školním roce 2020/2021.

3. Pořadí zbylých dětí ze spádového obvodu II. určí losování (Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce).

 

Oznamujeme všem zákonným zástupcům, že kritérium č. 3 nebude uplatněno a losování se neuskuteční.

 

Po vyhodnocení zápisu a po společné poradě ředitelů škol bude na úřední desce školy u hlavního vchodu a na webových stránkách školy - www.rg.prostejov.cz - vyvěšen seznam všech přijatých a nepřijatých dětí (pod registračním číslem).

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Odvolacím místem pro případy nepřijetí je ze zákona Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ul. Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává prostřednictvím základní školy, v níž byl zákonný zástupce s dítětem u zápisu.

 

Pravděpodobný termín zveřejnění výsledků zápisu na webu je 4. května 2020.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (alespoň na dobu 15 dní). Zveřejněním seznamu se považují tato rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí již nebudou zákonným zástupcům zasílána, ale rodiče mohou požádat o jeho písemné vydání. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou následující den po zveřejnění odeslána zákonnému zástupci poštou.

 

Současně Vám sdělujeme, že dne 4. 5. 2020 v době od 8:00 do 10:00 hod. podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost nahlédnout do svého spisu, dále dle § 36, odst. 3 téhož zákona se máte možnost vyjádřit k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

 

Informace k odkladům školní docházky

Níže jsou zveřejněny požadavky na školní zralost a možnosti, jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky (MSMT-27988/2016, § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání ).

Rodiče mají právo požádat o odklad školní docházky. O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Příslušným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického ul. 5, nebo některé speciální pedagogické centrum.

 

Postup v případě žádosti o odklad povinné školní docházky:

  • dítě, jehož rodiče ve dnech 10. – 24. 4. 2020 podají žádost o odklad povinné školní docházky, absolvuje na návrh mateřské školy nebo zákonného zástupce předškolní psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení a současně rodič požádá o doporučení k odkladu školní docházky odborného lékaře nebo klinického psychologa,
  • rodiče musí zprávu ze školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa odevzdat v základní škole, kde žádají o odklad školní docházky,
  • ředitel základní školy na základě vyplněné žádosti a obou doporučení vystaví rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Školská poradenská zařízení v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy žádosti o odklad povinné školní docházky. V případě, že zákonný zástupce spolu se žádostí o odklad povinné školní docházky nedoloží obě nutné přílohy, ředitel školy v těchto případech přeruší správní řízení o zápisu, a to do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto náležitosti musí zákonný zástupce neprodleně doručit do školy, nejpozději však do 24. 8. 2020. V případě, že žádost o odklad nebude podložena potřebnými doporučeními, bude odklad školní docházky ředitelem školy zamítnut.

 

Po ukončení mimořádných opatření proběhne setkání se zákonnými zástupci a zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

 

V Prostějově 30. dubna 2020

RNDr. Ing. Rostislav Halaš v. r., ředitel školy