Zápis do 1. tříd

Výsledky zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

 

Výsledky zápisu jsou k dispozici ZDE.

 

Informace pro zákonné zástupce k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 metodické doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Termín zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání byl statutárním městem zřizovaných základních škol v souladu s ustanovením § 46, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. stanoven na pátek 23. dubna 2021. Pro příjem žádostí k povinné školní docházce se stanovuje období od 1. 4. 2021 8:00 do 23. 4. 2021 13:00.

Ředitelé základních škol zřizovaných statutárním městem Prostějovem upřednostňují podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte, elektronicky, z webových stránek školy.

1. Elektronický způsob podání žádostí

Vyplnění elektronického formuláře Přihláška do 1. ročníku ZŠ bude od 1. 4. 2021 od 8:00 hod. přístupné na tomto odkaze:

V elektronickém formuláři rodiče postupně vyplní všechny důležité údaje o dítěti a zákonném zástupci. V případě, že má zapisované dítě ve škole sourozence ze spádového obvodu II., který bude navštěvovat naši školu i v následujícím školním roce 2021/2022, potvrdí to v elektronickém formuláři příslušným zatržítkem a do příslušného pole uvede i třídu sourozence v letošním školním roce. V případě, že rodiče žádají o odklad školní docházky, označí tuto skutečnost opět příslušným zatržítkem.

Při vyplňování žádosti je zejména nutné uvést správnou e-mailovou adresu zákonného zástupce. Po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky přijde na tento e-mail potvrzovací zpráva, ve které bude odkaz ke stažení vyplněné Žádosti o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ ve formátu PDF. Tuto si rodič otevře, vytiskne a s podpisem doručí dle níže uvedených možností do školy. Součástí e-mailu bude také registrační číslo přihlášky žáka. Toto číslo si pečlivě uschovejte. Pod registračními čísly budou zveřejněny výsledky zápisu.

V případě, že rodiče žádají odklad školní docházky, bude součástí výše uvedené potvrzovací zprávy také druhý odkaz na tisk formuláře Žádost o odklad povinné školní docházky. V tomto případě doručí zákonný zástupce do školy žádosti obě současně. K žádosti/žádostem doloží zákonný zástupce také prostou kopii rodného listu.

Možnosti doručení žádosti/žádostí do školy:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem,
 • odeslání poštou s podpisem zákonného zástupce,
 • v krajním případě osobním předáním po předchozí telefonické domluvě ve škole.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, aby se zákonný zástupce po předchozí telefonické domluvě dostavil osobně do školy a vyplněnou žádost/žádosti do 5 dnů podepsal, nejpozději však do 23. 4. 2021 do 13:00 hod.

2. Jiný způsob podání žádosti (pouze ve výjimečných případech)

Pokud není možný elektronický způsob podání žádosti, vyplní zákonný zástupce žádost přímo ve škole. Žádost lze vyplnit v době úředních hodin, tj. středa 7. 4., 14. 4. a 21. 4. 2021, vždy v době od 8:00 do 13:00 hod. V tomto případě s sebou zákonný zástupce přinese občanský průkaz a originál rodného listu dítěte, ze kterého bude pořízena a do spisu založena kopie. Žádosti bude přiděleno registrační číslo, které je nutno pečlivě si uschovat. Pod registračními čísly budou zveřejněny výsledky zápisu.

Kontaktní adresa pro odesílání vyplněných žádostí:

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

Sídlo (korespondenční adresa): 796 01  Prostějov, Studentská 4/2

Webové stránky školy: http://www.rg.prostejov.cz/

Telefon: 582 301 411

E-mail: rgazs@rg.prostejov.cz

ID datové schránky: 3eagg9q 

Ředitel organizace: RNDr. Ing. Rostislav Halaš

Datum a čas podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

 

Kritéria přijetí stanovená ředitelem školy:

 1. Přednostně budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ze spádového obvodu II., stanoveného vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol (všechny části města Prostějova mimo I. obvod - sídliště Svobody, který je jen pro Základní školu a mateřskou školu Jana Železného Prostějov). V případě cizinců rozhoduje místo pobytu dítěte. V případě většího počtu uchazečů, než je kapacita 2 otevíraných tříd, nebudou děti z jiného než spádového obvodu II. přijaty k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2.

V případě, kdy počet dětí ze spádového obvodu II. převýší kapacitu 2 tříd, v celkovém počtu 60 žáků, budou použita v následujícím pořadí další kritéria, která vytvoří celkové pořadí dětí takto:

 1. Přednostně bude přijato dítě, jehož sourozenec ze spádového obvodu II. navštěvuje v letošním školním roce 2020/2021 naši školu a bude na naší škole pokračovat i v následujícím školním roce 2021/2022.
 2. Přednostně bude přijato dítě, jehož zákonný zástupce je pracovníkem školy Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2.
 3. Pořadí zbylých dětí ze spádového obvodu II. určí losování (Doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce).

Po vyhodnocení zápisu a po společné poradě ředitelů škol bude na úřední desce školy u hlavního vchodu a na webových stránkách školy - www.rg.prostejov.cz - vyvěšen seznam všech přijatých a nepřijatých dětí (pod registračním číslem).

O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení. Odvolacím místem pro případy nepřijetí je ze zákona Odbor školství a mládeže Krajského úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, ul. Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává prostřednictvím základní školy, v níž byl zákonný zástupce s dítětem u zápisu.

O případném losování o přijetí k základnímu vzdělávání a termínu losování budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím webových stránek školy a úřední desky. Případné losování proběhne dne 29. 4. 2021 v 16:00 za přítomností ředitele školy, zástupce ředitele pro ZŠ, zástupce školské rady a předsedy KPŠ. Po losování a vyhodnocení bude na úřední desce školy u hlavního vchodu a na webových stránkách školy - www.rg.prostejov.cz - vyvěšen seznam všech přijatých a nepřijatých dětí (pod přiděleným registračním číslem).

Pravděpodobný termín zveřejnění výsledků zápisu na webu je 4. května 2021.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup (alespoň na dobu 15 dní). Zveřejněním seznamu se považují tato rozhodnutí za oznámená. Rozhodnutí o přijetí již nebudou zákonným zástupcům zasílána, ale rodiče mohou požádat o jeho písemné vydání. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání budou následující den po zveřejnění odeslána zákonnému zástupci poštou.

Současně Vám sdělujeme, že dne 3. 5. 2021 v době od 8:00 do 10:00 hod. podle ustanovení § 38, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost nahlédnout do svého spisu, dále dle § 36, odst. 3 téhož zákona se máte možnost vyjádřit k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.

Informace k odkladům školní docházky

Níže jsou zveřejněny požadavky na školní zralost a možnosti, jak pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji do doby zahájení povinné školní docházky (MSMT-27988/2016, § 3a odst. 6 vyhlášky o základním vzdělávání ).

Rodiče mají právo požádat o odklad školní docházky. O odkladu rozhoduje ředitel školy na základě vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Příslušným školským poradenským zařízením je Pedagogicko-psychologická poradna (dále PPP) Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického ul. 5, nebo některé speciální pedagogické centrum.

Postup v případě žádosti o odklad povinné školní docházky:

 • dítě, jehož rodiče ve dnech 1. – 23. 4. 2021 podají žádost o odklad povinné školní docházky, absolvuje na návrh mateřské školy nebo zákonného zástupce předškolní psychologické vyšetření ve školském poradenském zařízení a současně rodič požádá o doporučení k odkladu školní docházky odborného lékaře nebo klinického psychologa,
 • rodiče musí zprávu ze školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa odevzdat v základní škole, kde žádají o odklad školní docházky. Dále přiloží prostou kopii rodného listu dítěte.
 • ředitel základní školy na základě vyplněné žádosti a obou doporučení vystaví rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Školská poradenská zařízení v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy žádosti o odklad povinné školní docházky. V případě, že zákonný zástupce spolu se žádostí o odklad povinné školní docházky nedoloží obě nutné přílohy, ředitel školy v těchto případech přeruší správní řízení o zápisu, a to do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto náležitosti musí zákonný zástupce neprodleně doručit do školy, nejpozději však do 23. 8. 2021. V případě, že žádost o odklad nebude podložena potřebnými doporučeními, bude odklad školní docházky ředitelem školy zamítnut.

Po ukončení mimořádných opatření proběhne setkání se zákonnými zástupci a zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Informace - školní zralost k zápisu do první třídy (PDF), Desatero pro rodiče (PDF)

 

V Prostějově 19. března 2021

RNDr. Ing. Rostislav Halaš v. r., ředitel školy