Testování žáků školy pro potřeby přijímacího řízení na střední školy

V návaznosti na Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (Č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN) informujeme všechny uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce, že se pro organizaci a průběh jednotných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky v rámci přijímacího řízení stanovují následující podmínky:

 

1.) Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“), se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce (dále jen „přijímací zkouška“), pouze pokud

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží v den konání přijímací zkoušky před jejím zahájením potvrzení o negativním výsledku neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedeného v kmenové škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

 

2.) Potvrzení o negativním výsledku testu uvedené v bodě 1.) může uchazeč nahradit:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

 

3.) Testování žáků naší školy a vydávání potvrzení budeme zajišťovat ve dnech 29. a 30. 4. 2021 v tělocvičně školy vždy v době od 13:00 do 15:00. Test pro potřeby přijímacích zkoušek nesmí být v den konání zkoušek starší 7 dnů.

 

RNDr. Ing. Rostislav Halaš, ředitel školy