Předsedkyně: Mgr. Milada Bilíková

 

Členové:

Mgr. Tereza Kulíšková

Mgr. Martin Šnévajs

Bc. Jan Šmída

Mgr. Karolína Štindlová

 

Biologie má studenty vést k přírodovědnému poznání, hledání zákonitých souvislostí, pochopení přírodních jevů a procesů tak, aby je mohli využívat v praxi. Biologie jako předmět má studentům poskytnout ucelený přehled o přírodě a živých organismech v ní, umožnit jim získat představu o podstatě života a jeho rozmanitosti.

      Odborná učebna biologie je vybavena počítačem, dataprojektorem, interaktivní tabulí a digitálním mikroskopem. Dostatečné vybavení mikroskopy umožňuje každému studentovi samostatnou práci a pozorování.  

      V prvním ročníku vyššího gymnázia jsou zařazeny do výuky laboratorní práce, ve kterých studenti pozorují mikroskopickou stavbu rostlin. Studenti mají možnost navštěvovat tříletý biologicko-chemický seminář, jehož prioritou je prohlubování učiva biologie a chemie. V maturitním ročníku si mohou studenti zvolit biologický seminář, ve kterém se připravují na maturitní a přijímací zkoušky. 

      Výuka biologie je zpestřována přednáškami, exkurzemi a ekologickými výukovými programy. Spolupracujeme s PřF UP Olomouc, s Ekocentrem Iris, se SZŠ Prostějov, se SEV Švagrov, s FN Olomouc, s cestovatelem a zoologem Ing. Romanem Zajíčkem.  Pořádáme exkurze do jedné z nejrozsáhlejších expozic světa - Přírodovědného muzea ve Vídni, do ZOO, Archeoparku Pavlov, do Domu přírody Moravského krasu atd. Pravidelně objednáváme přednášky o poskytování první pomoci nebo populárně vědecké přednášky PřF UP Olomouc.  Dobrovolníci z řad studentů se zúčastňují v maturitním ročníku darování krve. Studenti biologicko-chemického semináře každoročně pořádají přírodovědnou soutěž pro 1. stupeň ZŠ. 

      Aktivní a soutěživí studenti se každým rokem zúčastňují biologické olympiády, středoškolské odborné činnosti nebo přírodovědné soutěže Zlatý list.