Předsedkyně: Mgr. Milada Bilíková

 

Členové:

Mgr. Tereza Kulíšková

Mgr. Martin Šnévajs

Mgr. Karolína Štindlová

 

Biologie má studenty vést k přírodovědnému poznání, hledání zákonitých souvislostí, pochopení přírodních jevů a procesů tak, aby je mohli využívat v praxi. Biologie jako předmět má studentům poskytnout ucelený přehled o přírodě a živých organismech v ní, umožnit jim
získat představu o podstatě života a jeho rozmanitosti.
Na reálném gymnáziu se vyučuje biologie v každém ročníku dvě hodiny týdně. Výjimkou je maturitní ročník, kde se týdně vyučuje biologie třikrát. V prvním ročníku vyššího gymnázia je výuka obohacena ještě o praktická cvičení, ve kterých mají studenti pozorují mikroskopickou a makroskopickou stavbu rostlin. Ve druhém ročníku vyššího gymnázia si studenti volí tříletý biologicko-chemický seminář, jehož prioritou je prohlubování učiva biologie a chemie. V maturitním ročníku si mohou zvolit biologický seminář, ve kterém se studenti připravují na maturitu a přijímací zkoušky na vysokou školu.
Nová odborná učebna biologie je vybavena počítačem, interaktivní tabulí s dataprojektorem a digitálním mikroskopem. Dostatečné vybavení mikroskopy umožňuje každému studentovi samostatnou práci a pozorování. Při výuce jsou využívány prezentace, které byly vytvořeny v rámci projektu „Digitalizace studijních materiálů“ a jsou umístěny na webových stránkách školy, což umožňuje studentům je využívat při domácí přípravě. Výuka biologie je zpestřována přednáškami, exkurzemi a ekologickými výukovými programy.
Spolupracujeme se SEV Švagrov, dále s lékařskou fakultou UP Olomouc, s ČČK Prostějov, s Ekocentrem Iris.
Každoročně se studenti zúčastní několika pravidelných exkurzí. Třídy 2. V a 4. N v rámci biologicko-chemického semináře absolvují terénní exkurzi v SEV Švagrov. Exkurze je zaměřena na praktickou biologii a ekologii, což znamená, že teoretické poznatky získané ve škole využívají studenti v praxi.
Studenti z biologického semináře navštíví každým rokem Lékařskou fakultu UP Olomouc Ústav normální anatomie. Pořádáme také exkurze do jedné z nejrozsáhlejších expozic světa - Přírodovědného muzea ve Vídni, do ZOO Zlín, do arboreta a nezapomínáme i na geologické a
hydrobiologické exkurze. Velmi oblíbenou akcí biologicko-chemického semináře je soutěžní dopoledne pro žáky z prvního stupně – Den Země.
Aktivní a soutěživí studenti se každým rokem zúčastňují biologické olympiády, středoškolské odborné činnosti, soutěže Zelená stezka zlatý list nebo fotografické soutěže.