Předsedkyně: PaedDr. Dagmar Havlíková

 

Členové:

Mgr. Miroslav Florík

Mgr. Zuzana Jurková

Mgr. Eva Musilová

 

Předmět český jazyk a literatura je vyučován na RG v 10 třídách, a to v šesti ročnících šestiletého studia a ve čtyřech ročnících čtyřletého studia.

V letošním školním roce došlo k přejmenování školy na Reálné gymnázium a základní škola Otto Wichterleho, Prostějov. Škola tak nese jméno nejen významného chemika a vynálezce, ale její učební program a výuka budou směřovat k formování mladých cílevědomých osobností a k motivaci k dosažení co nejlepších výsledků.

            Studenti naší školy se pravidelně účastní soutěží a olympiád. V uplynulých dvou letech jsme dosahovali vynikajících výsledků v olympiádách (například v uplynulém školním roce studentky maturitního ročníku obsadily první a druhé místo v okresním kole soutěže, v tom předchozím to bylo první a čtvrté místo), s úspěchem jsme se účastnili i recitačních soutěží. Vzhledem k situaci v souvislosti s Covidem 19 byly však některé soutěže zrušeny či omezeny. Proto se budeme snažit navázat na úspěšné tradice Debatiád či Mladého Démosthena, jelikož jsme v minulých letech byli rovněž v těchto soutěžích velmi úspěšní. Svědčí to o tom, že mluvní projev, jazyková vybavenost a pohotovost projevu je na naší škole na vysoké úrovni. Výše uvedené dokládají i výsledky v didaktických testech při státních maturitách, kde v práci s textem a analýze textu máme jedny z nejlepších výsledků, a to na celostátní úrovni. Vynikajících výsledků dále dosahujeme opětovně v syntaxi, vysoce nadprůměrní jsme rovněž v kategoriích slovo, věta, souvětí.

V rámci státní maturitní zkoušky učíme studenty pracovat s textem, vnímat nejen knižní podobu, ale i samotnou adaptaci díla. Studenty vedeme k návštěvě divadelních či filmových představení, v hodinách pořádáme literární besedy, zařizujeme rovněž divadelní a filmová představení pro školu. V letošním školním roce nabízí Městské divadlo v Prostějově našim studentům velmi zajímavá představení, která korespondují nejen s našimi učebními osnovami, ale jejichž tituly se objevují i v nabízeném přehledu literárních děl ke státní maturitě. Studenti si tak mohou četbu doplnit zhlédnutím divadelní adaptace.

Výhodou naší práce je dále neocenitelná skutečnost, že si naši studenti a žáci zařizují některé výchovné koncerty a představení na škole sami, a to formou společných představení dramatického kroužku a pěveckého sboru, která nabízíme našim studentům.

S velkým úspěchem se setkávají každoroční exkurze maturitních ročníků do Prahy.

V letošním školním roce navštíví naše hlavní město studenti tříd 6. N a 4. V, ovšem vzhledem k situaci s Covidem 19 se exkurze uskuteční až v jarním termínu.

 

Základy komunikace

 

Mgr. Miroslav Florík

Mgr. Jitka Minářová

Mgr. Eva Musilová

 

Ve školním roce 2012-2013 byl na naší škole zaveden nový předmět – základy komunikace.

Předmět je jednohodinový a je rozdělen na verbální a nonverbální komunikaci. Studenty

maturitních ročníků tak učíme základům etikety, obratnosti ve vyjadřování, v jednotlivých

lekcích se učí, co je to manipulace a manipulační komunikace, co je to asertivita, pocit vlastní

hodnoty, tréma a jak ji zvládat atd. Studenti se tu rovněž připravují  na pohovor uchazeče o zaměstnání, tedy učí se, jak se obléknout, na jaké otázky se připravit, co může vyzradit jejich chování, gestikulace, postoj, sezení apod. o nich samotných. Nedílnou součástí předmětu je i písemná komunikace. Studenti se učí, jak napsat životopis, motivační dopis aj.