Matematika a fyzika

Předseda: Mgr. Tomáš Hrdlička

 

Členové:

Mgr. Jaroslav Bureš

RNDr. Ing. Rostislav Halaš

RNDr. Petr Janeček

Mgr. Pavla Koštanská

Mgr. Martin Minář

Mgr. Ivana Opálková

Mgr. Petr Spisar

Bc. Jan Šmída

Mgr. František Švec

Předmětová komise matematiky a fyziky koordinuje výuku obou předmětů na gymnáziu, plnění osnov, sleduje výsledky čtvrtletních písemných prací z matematiky, sjednocuje klasifikaci.
Členové komise spravují odborné učebny fyziky, doplňují pomůcky a odbornou literaturu. Pravidelně se účastní vzdělávacích akcí. Předmětová komise kromě výuky matematiky a fyziky koordinuje i výuku v matematickofyzikálním semináři a cvičení z matematiky.
Každoročně organizujeme okresní kola fyzikální olympiády kategorií E, F a matematické olympiády kategorie Z-8. Členové komise spolu se studenty každoročně prezentují zajímavé fyzikální pokusy na Vědě v ulici.
V uplynulých letech jsme zorganizovali řadu exkurzí s fyzikální tématikou, např. do elektráren Dukovany a Dalešice, na letiště v Náměšti nad Oslavou, do Technického muzea v Brně a ve Vídni, do Evropské organizace pro jaderný výzkum CERN ve Švýcarsku.
Již tradicí se staly každoroční studijní pobyty ve Fyzikálním ústavu AVČR v Praze pořádané pro studenty maturitních nebo předmaturitních ročníků. V této vědecké instituci absolvují celou řadu exkurzí do zajímavých laboratoří, kde se seznámí s jejich zařízením, přístroji a technologiemi. Za zmínku stojí například laserová laboratoř PALS, laboratoř pixelových nebo polovodičových detektorů, exkurze do ÚJF v Řeži, do Českého rozhlasu a České televize.
Kromě možnosti shlédnout atraktivní prostředí špičkového výzkumu studenti také zažijí i hluboký vztah vědeckých pracovníků ke svému oboru a jejich erudici, což samo o sobě může pro ně znamenat důležitý motivační impuls při stanovení svých dalších životních cílů.