Základy společenských věd

Předsedkyně: Mgr. Lada Nepožitková Landová

 

Členky: 

Mgr. Eva Dohnalová

Předmětová komise základů společenských věd je tvořena vyučujícími společenskovědních předmětů na RG. Komise spolupracuje s vedením školy a v souvislosti s rozvíjením mezipředmětových vztahů i s dalšími předmětovými komisemi.

Během školního roku se pravidelně schází a řeší aktuální otázky spojené s výukou. Mezi její úkoly patří zajišťování výuky v souladu se ŠVP a časově-tematickými plány na daný školní rok, vyhodnocování výsledků výuky a příprava maturitních témat, dále pořádání soutěží a informování žáků a studentů o probíhajících společenskovědních soutěžích, zajišťování tematických přednášek a exkurzí atd.