Tělesná výchova I. stupeň

Předsedkyně: Mgr. Lucie Schönfeldová

Členové:
Učitelé TV na 1. stupni

 

Tělesná výchova


Tělesná výchova tvoří důležitou součást nejen školního, ale i celoživotního vzdělávání. V rámci jednotlivých ročníků I. stupně ZŠ je časová dotace 2 hodiny týdně. Učivo tělesné výchovy se cyklicky opakuje, zdokonaluje se, rozšiřuje se a je prostředkem k postupnému rozvoji pohybových schopností a osvojování dovedností. Žáci si uvědomují důležitost pohybového vzdělání jako součást zdravého životního stylu, získávají kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářejí si návyky zdravého životního stylu a jsou motivováni k dalšímu pohybovému rozvoji. Dále pak dodržují sportovní etiku, pravidla a fair-play. Ve 2. a 3. třídě je součástí tělesné výchovy plavecký výcvik v rozsahu 20h v každém ročníku. Ve 2. ročníku se plavecký výcvik koná na ZŠ Dr. Horáka, ve 3. ročníku pak v městských lázních.
Nadaní žáci průběžně reprezentují třídu i školu v různých sportovních soutěžích na školní, okrskové, okresní, krajské či celorepublikové úrovni.