Tělesná výchova I. stupeň

Předsedkyně: Mgr. Lucie Schönfeldová

Členové:
Učitelé TV na 1. stupni

 

Tělesná výchova


Tělesná výchova tvoří důležitou součást nejen školního, ale i celoživotního vzdělávání. V rámci jednotlivých ročníků I. stupně ZŠ je časová dotace 2 hodiny týdně. Učivo tělesné výchovy se cyklicky opakuje, zdokonaluje se, rozšiřuje se a je prostředkem k postupnému rozvoji pohybových schopností a osvojování dovedností. Žáci si uvědomují důležitost pohybového vzdělání jako součást zdravého životního stylu, získávají kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářejí si návyky zdravého životního stylu a jsou motivováni k dalšímu pohybovému rozvoji. Dále pak dodržují sportovní etiku, pravidla a fair-play. Ve 2. a 3. třídě je součástí tělesné výchovy plavecký výcvik v rozsahu 20h v každém ročníku. Ve 2. ročníku se plavecký výcvik koná na ZŠ Dr. Horáka, ve 3. ročníku pak v městských lázních.
Nadaní žáci průběžně reprezentují třídu i školu v různých sportovních soutěžích na školní, okrskové, okresní, krajské či celorepublikové úrovni.


Zájmová tělesná výchova


Žáci I. stupně ZŠ mají možnost navštěvovat zájmovou tělesnou výchovu. Jedná se o nepovinný předmět s časovou dotací 2 hodiny týdně. Zájmová tělesná výchova je organizována v prostorách školních tělocvičen, na školním hřišti, atletickém stadionu a ve volné přírodě v okolí školy. Náplň zájmové tělesné výchovy tvoří pohybové a sportovní hry, míčové hry, soutěže, gymnastika, atletika…., dle zájmu dětí.


Zdravotní tělesná výchova


Žáci I. stupně ZŠ mají možnost navštěvovat zdravotní tělesnou výchovu. Jedná se o nepovinný předmět s časovou dotací 2 hodiny týdně.
Zdravotní tělesná výchova je organizována ve školní tělocvičně. Náplní zdravotní tělesné výchovy jsou různá kompenzační a uvolňovací cvičení, pohybové a sportovní hry.