Tělesná výchova II. stupeň

Předseda: Mgr. Stanislav Slezák

 

Členové:

Mgr. Eva Dohnalová

Mgr. Pavel Kovář

Mgr. Karolína Štindlová

Marcela Kašparcová

Mgr. Eva Zatloukalová

 

Tělesná výchova

Tělesná výchova tvoří důležitou součást nejen školního, ale i celoživotního vzdělávání. V rámci jednotlivých ročníků II. stupně ZŠ je časová dotace 2 hodiny týdně. Učivo tělesné výchovy se cyklicky opakuje, zdokonaluje se, rozšiřuje se a je prostředkem k postupnému rozvoji pohybových schopností a osvojování dovedností. Žáci si uvědomují důležitost pohybového vzdělání jako součást zdravého životního stylu, získávají kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu, vytvářejí si návyky zdravého životního stylu a jsou motivováni k dalšímu pohybovému rozvoji. Dále pak dodržují sportovní etiku, pravidla a fair-play.

V 7. ročníku se žáci účastní lyžařského / snowboardového výcviku.

Nadaní žáci průběžně reprezentují třídu i školu v různých sportovních soutěžích na školní, okrskové, okresní, krajské či celorepublikové úrovni.

Tematické celky: význam pohybu pro zdraví, hygiena a bezpečnost, posilování, strečink, atletika, gymnastika, úpoly, cvičení s hudbou / tanec, míčové hry, pohybové hry, lyžování, snowboarding.

 

Sportovní hry

Žáci si tento předmět vybírají v rámci nabídky volitelných předmětů v 7. a 8. ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Při výuce sportovních her se klade důraz na rozvoj pohybových dovedností v rámci jednotlivých her. Žáci si upevňují aktivaci výkonů ve prospěch týmových cílů, učí se zvládat své emoce, respektovat pravidla hry a tolerovat různý stupeň výkonnosti svých vrstevníků. Předmět vede žáky k lásce ke sportu a aktivnímu prožití volného času během celého života.

Tematické celky: vybíjená, přehazovaná, fotbal, florbal, volejbal, basketbal, ringo.