Výtvarná výchova

Předsedkyně: Ing. Kateřina Halaš

 

Členové: 

Mgr. Pavlína Hemerková

Mgr. Kateřina Kubjátová

Mgr. Monika Pospíchalová

Mgr. Martin Minář

Bc. Martina Paloncy, DiS.


Vyučující výtvarné výchovy se žáky a studenty v jejím rámci tvoří výtvarná díla všemožných forem a technik, která jsou především odrazem žákovy/studentovy fantazie a jeho dovedností. Podporují nadané žáky s talentem, a zároveň pomáhají žákům s jakýmkoliv zdravotním či jiným znevýhodněním. Motivují a snaží se inspirovat žáky k výtvarné činnosti. Zařazují do výuky možná témata k volbě povolání, enviromentální výchovy, a řeší otázky každodenního života v závislosti na regionálních podmínkách. Žáci mají přehled o možnostech výtvarných technik a jsou seznámeni se základními kulturními tradicemi, s jimiž výtvarná činnost souvisí. Některá díla jsou využívána pro estetickou kultivaci prostor školy a vystavována na nástěnkách, jiná putují do nejrůznějších výtvarných soutěží, ve kterých naši žáci pravidelně získávají ocenění.
V rámci výtvarné výchovy se vyučující snaží zařazovat zajímavé exkurze a návštěvy výstav, a také využívat práci v terénu (kresba/malba přírodnin a krajiny atd.). Učitel předmětové komise spolupracuje s ostatními členy. Učitelé si předávají nové poznatky a postřehy k výuce. Koordinují práce žáků a ty následně vyhodnocují. Učitelé kontrolují vybavenost pomůckami a navrhují opatření na případná zlepšení, včetně nákupu učebních pomůcek, které předseda v případě potřeby nákupu, či vyřazení projednává s ředitelem školy.
Předmětová komise zpracovává plány práce školy, kontroluje obsahové a časové plnění tematických plánů, zapojuje se do vzdělávacích projektů daného oboru a zajímá se o současné trendy a jiné vzdělávací instituty. Organizuje vzorové hodiny a vzájemné hospitace, a usiluje o aktivní zapojení a spolupráci ostatních členů komise.